dnes je 29.10.2020

Input:

Ročný plán vnútornej kontroly školy - Formy, metódy a spôsob kontroly

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.4 Ročný plán vnútornej kontroly školy - Formy, metódy a spôsob kontroly

JUDr. Simona Laktišová

Kontrola sa vykonáva priamou hospitačnou činnosťou, kontrolou práce pedagogických zamestnancov a kontrolou práce nepedagogických zamestnancov.

a. priama hospitačná činnosť zameraná na kontrolu:

- dodržiavania didaktických zásad, so zameraním na prospechovo slabších žiakov,

- plnenia učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandardov v jednotlivých ročníkoch,

- plnenie Plánu práce školy, plánov metodického združenia, Pracovného poriadku a Školského poriadku školy záväzného pre všetkých zamestnancov školy a dodržiavanie pracovných náplní zamestnancov,

- využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky,

- využívania odborných učební,

- dodržiavania zásad klasifikácie žiakov,

- dodržiavania psycho-hygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci,

- plnenie plánu práce školy,

- dodržiavania bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na charakter predmetu,

- vzťahu vyučujúcich k žiakom a naopak,

- motivovania a aktivácie žiakov,

- aktivity učiteľov,

- využívania progresívnych vyučovacích metód, vhodné využívanie učebných pomôcok,

- zaraďovania informačných a komunikačných prostriedkov do výučby jednotlivých predmetov,

- uplatňovania správnej metodiky hodnotenia a klasifikácie žiackych vedomostí, systém hodnotenia výchovných predmetov,

- výučby etickej výchovy a náboženskej výchovy,

- výkonu praktických činností v rámci výučby predmetu technická výchova a laboratórnych prácach,

- analýzu úrovne vo vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na rozvoj komunikatívnych schopností žiakov,

- sledovanie plnenia prijatých opatrení.

Riaditeľ školy (príp. zástupca riaditeľa školy) následne aplikuje tieto metódy kontroly:

b. kontrola práce pedagogických zamestnancov zameraná na:

- kontrolu dodržiavania príchodov do práce,

- kontrolu nástupov na dozory a ich vykonávanie,

- kontrolu príchodov pedagógov na vyučovacie hodiny,

- kontrolu pripravenosti učiteľov na vyučovacie hodiny,

-