dnes je 29.10.2020

Input:

Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

JUDr. Žaneta Surmajová

Dňa 15. novembra 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Vyhláška č. 361/2019 Z. z. svojím obsahom vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia § 85 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že je vykonávacím predpisom určeným na úpravu podrobností v zákone č. 138/2019 Z. z. týkajúcich sa programov vzdelávania a modulov programov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Vyhláška č. 361/2019 Z. z. podľa splnomocňovacieho ustanovenia upravuje:

- podrobnosti o požiadavkách na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- kritériá na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a

- podrobnosti o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia.

Vyhláška č. 361/2019 Z. z. pre programy vzdelávania v profesijnom rozvoji konkrétne ustanovuje:

- formu a formálne náležitosti programu vzdelávania a modulu programu vzdelávania:

- písomná forma, štátny jazyk, prezenčná forma, dištančná forma alebo kombinovaná forma, cieľová skupina,

- požiadavky na obsah a rozsah programu doplňujúceho pedagogického štúdia – príloha č. 1,

- požiadavky na obsah, rozsah a ciele funkčného vzdelávania – príloha č. 2 v členení:

- časť A – Obsah funkčného vzdelávania a rozsah modulov funkčného vzdelávania,

- časť B – Základný modul funkčného vzdelávania,

Tematické celky:

- Školská politika.

- Právne predpisy.

- Školský manažment.

- Finančný manažment a školská ekonomika.

- časť C – Rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika,

- časť D – Rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia,

- časť E – Rozširujúci modul Projektový manažment,

- časť F – Rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení,

- opatrenia na zabezpečenie