Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Stres v práci učiteľov

14.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38 Stres v práci učiteľov

PaedDr. Daša Sitková, PhD.

Každá profesia a pracovná činnosť je spojená s istým druhom záťaže až stresom. Záleží od toho, či sú podmienky a predpoklady práce v súlade a v rovnováhe s možnosťami človeka. Stres vyvoláva rôzne reakcie. Je to však veľmi individuálne, keďže do úvahy treba vziať najmä typ osobnosti človeka. Počas stresu sa v tele zvyšuje tvorba hormónu v nadobličkách, ako aj ďalšie stresové hormóny, adrenalín a podobne. Človek pociťuje negatívne emócie, hnev, úzkosť a strach. Niekedy sa snaží uniknúť z nepríjemnej situácie. Nastupuje únava, bolesti hlavy, nespavosť ale aj problémy s trávením. Bezmocnosť môže vyústiť až ku vzniku závažných psychosomatických ťažkostí, porúch a depresie.

Škola a školské prostredie býva plné stresu. Prežívajú ho žiaci, učitelia i rodičia. Stresujú nás ľudia v našom okolí, rôzne veci, informácie, udalosti a situácie, niekedy i vlastné myšlienky. Záleží však na tom, ako to vnímame a čo s tým dokážeme urobiť. Stres môžeme prijať, dokonca mu predchádzať alebo s ním bojovať. Stres v práci učiteľov spolu so záťažovými situáciami nie je ničím neobvyklým a v praxi to vedie často k prejavom tzv. vyhorenia. Predchádza mu niekoľko fáz, a to od nadšenia v počiatkoch pedagogickej práce, cez určitú stagnáciu neskôr, frustráciu, až po apatiu a následné vyhorenie, ktoré je charakteristické úplným vyčerpaním.

Ak človek dlhodobo pociťuje stavy vyčerpania, úbytok fyzických aj psychických síl, stráca záujem o profesiu. Stres je v podstate vyústením neprimeranej záťaže, náročných situácií, s ktorými sa učitelia v pedagogickej praxi stretávajú. Na učiteľov sú kladené vysoké požiadavky. Jednotliví učitelia disponujú rozličnými vlastnosťami, schopnosťami a možnosťami, ako tieto požiadavky čo najlepšie zvládnuť. Učitelia sú vystavení obrovskému, nielen časovému tlaku, neustále im pribúdajú pracovné povinnosti, majú nízke kompetencie a naopak vysokú zodpovednosť. Náročné situácie (často v hlučnom prostredí) nedokážu niekedy hneď adekvátne riešiť, čo, samozrejme, vedie k stresu. Okrem toho je tu istý tlak na vysokú odbornosť učiteľov a požiadavky ďalšieho takzvaného celoživotného vzdelávania, samozrejme, vo svojom voľnom čase (dovolenka, náhradné voľno) a väčšinou vždy na vlastné náklady. Na druhej strane však nedochádza k primeranému finančnému ohodnoteniu.

Existuje mnoho príčin, ktoré určitým spôsobom viac či menej ovplyvňujú záťaž učiteľov. V prvom rade sa často diskutuje o nízkom spoločenskom ohodnotení pedagogickej práce spolu s neprimeranými platovými podmienkami a absenciou možnosti adekvátneho profesijného rastu učiteľov. Okrem toho sú tu žiaci s negatívnym postojom k učeniu, škole a vôbec k školským povinnostiam, čím výrazne narúšajú vyučovací proces. Pre efektívnosť vyučovania a jeho kvalitu je však dôležitá dobrá klíma, dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Nezáujem niektorých rodičov o svoje deti a školu, nedostatočná, resp. žiadna spolupráci rodiny a školy, sú tiež jednou z dôležitých príčin vplývajúcich na úspešnosť pedagogickej práce. Situácia je o to náročnejšia, ak navyše dochádza aj ku konfliktom na pracovisku. Medzi kolegami sa niekedy prejavuje nedostatok empatie, chýba vzájomná pomoc a podpora.

Okrem uvedených vonkajších faktorov, vplývajúcich na záťaž a stres učiteľov, existuje aj množstvo iných, ktoré súvisia najmä s osobnosťou. Ide o osobnostné a tiež biologické vlastnosti, tiež životosprávu, rôzne zvyky, návyky a tiež sociálne aspekty. Dôležitým momentom v práci učiteľov je aj aspekt hluku a veľký počet kontaktov s ľuďmi, deťmi, žiakmi, kolegami, rodičmi.

Stres môže výrazne negatívne ovplyvňovať kvalitu pedagogickej práce, čo sa týka nielen straty záujmu o učiteľskú profesiu a vôbec pedagogickú prácu, ale aj narušenia interakcie medzi žiakmi, či kolegami. Napriek tomu, že sa učitelia snažia stres vo svojej práci eliminovať, musia si osvojiť aj určité stratégie, ako ho úspešne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: