dnes je 29.10.2020

Input:

Ročný plán vnútornej kontroly školy - Legislatíva a základné informácie

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Ročný plán vnútornej kontroly školy - Legislatíva a základné informácie

JUDr. Simona Laktišová

Vypracovanie plánu vnútornej kontroly školy vyplýva zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre jednotlivé školy (napr. vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov) a zároveň táto povinnosť vyplýva pre riaditeľa školy z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konkrétny obsah a formu ročného plánu kontroly školy neustanovuje žiadny právny predpis. Vyššie uvedená legislatíva predstavuje rámec, na základe ktorého je možné postupovať pri vypracovaní predmetného ročného plánu kontroly.

Pri vypracovávaní ročného plánu vnútornej kontroly školy je potrebné zohľadniť nasledujúce dokumenty:

- Pedagogicko-organizačné pokyny na daný školský rok,

- Školský poriadok,

- Pracovný poriadok školy,

- kontrolné správy nadriadených orgánov štátnej správy a samosprávy,

- legislatívne zmeny týkajúce sa pracovnoprávnych predpisov.

Kontrolná činnosť školy sa vo všeobecnosti realizuje v týchto oblastiach:

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť a jej výsledky.

2. Činnosť pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, a ostatných zamestnancov školy.

3. Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.

4. Pracovno-právna a hospodárska oblasť.

5. Riešenie