Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.37 Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan

Zmeny školského zákona

 • -> Novela č. 440/2015 Z. z.
  • účinnosť 1. január 2019,

  • stredná športová škola – vzdelávanie žiakov so športovým nadaním - na ktorú sa transformovali športové gymnáziá a športové stredné odborné školy,

  • zabezpečenie duálnej kariéry športovca – športovec po skončení aktívnej kariéry bude svojím povolaním uplatniteľný v príslušnom športe,

  • SŠŠ poskytuje:

   • -> stredné odborné vzdelanie,
   • -> úplné stredné všeobecné vzdelanie,
   • -> úplné stredné odborné vzdelanie,
  • SŠŠ zabezpečuje športovú prípravu najmenej v piatich športových odvetviach, z toho aspoň jedno je kolektívny šport,

  • k prihláške na vzdelávanie v SŠŠ sa pripája potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je vedený v zozname talentovaných športovcov – prvýkrát pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022,

  • vypustenie osemročného gymnaziálneho vzdelávania a jeho nahradenie štvorročným študijným odborom športové gymnázium,

  • exkluzivita SŠŠ – vymedzené študijné a učebné odbory budú iba na SŠŠ,

   • -> aktuálne študijné odbory:
    • športové gymnázium,

    • športový manažment,

    • schválené experimenty:

     • digitálne služby v športe,

     • spracovanie dát v športe,

  • športové triedy iba na ZŠ, nie na SŠ – podpora spolupráce so športovými klubmi,

  • preklopenie zmien týkajúcich sa ŠŠŠ dosúvisiacich ustanovení školského zákona (maturitné skúšky, zloženie skúšobnej komisie, ukončovanie štúdia).

 • -> Novela č. 209/2018 Z. z.
  • účinnosť 1. september 2019,

  • škola umeleckého priemyslu - komplexné umelecké vzdelávanie v odbore zameranom na výtvarníctvo a dizajn,

  • transformácia strednej umeleckej školy, školy úžitkového výtvarníctva a strednej školy umeleckopriemyselnej na ŠUP,

  • ŠUP poskytuje:

   • úplné stredné odborné vzdelanie,

   • vyššie odborné vzdelanie,

  • preklopenie zmien týkajúcich sa ŠUP do súvisiacich ustanovení školského zákona (maturitné skúšky, zloženie skúšobnej komisie, ukončovanie štúdia),

  • stredná umelecká škola a škola úžitkového výtvarníctva v prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020 môže prijímať iba žiakov do študijného odboru skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.

 • -> Novela č. 365/2018 Z. z.
  • výnimka z ustanoveného najnižšieho počtu žiakov v triede základnej školy- od 1. januára 2019 sa určuje, že zriaďovateľ môže určiť aj nižší počet žiakov v triede základnej školy, aj ak ide o zabezpečenie vzdelávania žiakov v štátnom jazyku a v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku.

 • -> Novela č. 375/2018 Z. z.
  • účinnosť 1. január 2019,

  • v súvislosti so zavedením tzv. „obedov zadarmo” novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa novelizoval aj školský zákon - povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonnému zástupcovi dieťaťa v zariadení školského stravovania o sumu poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

 • -> Novela č. 209/2019 Z. z. – povinné predprimárne vzdelávanie – tzv. „povinné škôlky”
  • účinnosť až január 2021!!!,

  • predprimárne vzdelávanie povinné pre päťročné deti - nie však ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky,

  • povinné predprimárne vzdelávanie - jeden školský rok,

  • možnosť pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole,

  • povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne,

  • povinnosť riaditeľa materskej školy oznámiť prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, tak príslušnému orgánu štátnej správy ako aj obci, v ktorej má daný zákonný zástupca trvalý pobyt; zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak:

   • neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo

   • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci,

  • sankčný mechanizmus – určenie osobitného príjemcu prídavku, ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa,

  • dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, žiadosť sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája,

  • žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca doručiť aj prostredníctvom:

   • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

   • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,

  • zmena procesu prijímania na predprimárne vzdelávanie - rozhodovanie v správnom konaní,

  • o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ materskej školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať,

  • povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole - v obci, v ktorej má trvalý pobyt,

  • individuálne vzdelávanie dieťaťa na obdobných princípoch ako individuálne vzdelávanie žiaka základnej školy,

  • pri individuálnom vzdelávaní dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu predprimárne vzdelávanie dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa:

   • prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo

   • v rámci skupín, avšak inštitucionalizovanou formou v zariadení, ktorým sú:

    • „prevádzkarne”, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, alebo

    • zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež,

  • preverenie, či individuálne vzdelávanie dieťaťa prebieha zodpovedajúcim spôsobom, sa uskutočňuje overením osobnostného rozvoja dieťaťa,

  • povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ktoré bolo vydané na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa (bez zdravotných dôvodov), riaditeľ materskej školy zruší:

   • ak o to požiada zákonný zástupca,

   • ak zákonný zástupca dieťaťa nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa,

   • ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo

   • na návrh hlavného školského inšpektora,

  • po zrušení individuálneho vzdelávania, ktoré bolo povolené „riaditeľom materskej školy” (bez zdravotných dôvodov), takéto dieťa nemožno opätovne individuálne vzdelávať,

  • príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením, pričom tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy,

  • upúšťa sa od možnosti odložiť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj od možnosti dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky,

  • upúšťa sa od možnosti zriaďovať nultý ročník základnej školy a prípravný ročník,

  • do nultého ročníka a prípravného ročníka možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022,

  • dobehnutie existujúcich nultých a prípravných ročníkov za starých podmienok.

Zmeny zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 • -> Novela č. 365/2018 Z. z.
  • účinnosť 1. január 2019,

  • lehota, dokedy je zriaďovateľ povinný riaditeľa odvolať, aby sa zvýšila miera jej vynútiteľnosti:

   • zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak návrh na odvolanie riaditeľa podal hlavný školský inšpektor, najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti,

   • zriaďovateľ odvolá riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov alebo za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila, alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie rady školy,

   • ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v ustanovenej lehote,

  • doplnenie kritérií, ktoré musí obec zohľadniť pri určení školského obvodu ZŠ:

   • kapacita školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,

   • dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,

   • primeraná vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,

   • záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce,

  • povinnosť zohľadňovať kritériá aj pri určovaní spoločného školského obvodu ZŠ,

  • prispôsobenie školských obvodov základných škôl - aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali nové kritériá,

  • príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v doterajšom školskom obvode, zostáva zachovaný do ukončenia príslušného stupňa,

  • výpovedná lehota pre zrušenie spoločného školského obvodu, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roku,

  • kompetencia okresného úradu v sídle kraja rozhodnúť o spoločnom školskom obvode ZŠ, aj ak dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia kritérií,

  • doplnenie rozsahu osobných údajov, ktoré môžu spracúvať školskí inšpektori a zamestnanci okresných úradov v sídle kraja,

  • správy o výsledkoch školskej inšpekcie:

   • riaditeľ kontrolovaného subjektu môže do 5 pracovných dní od prerokovania správy o výsledkoch školskej inšpekcie podať písomné vyjadrenie k výsledkom a procesu školskej inšpekcie,

   • ak sú podané opodstatnené námietky, školskí inšpektori vypracujú dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie,

   • dodatok sa vypracuje aj vtedy, ak sa nedostatky zistili na základe vnútornej kontroly Štátnej školskej inšpekcie,

   • v prípade neopodstatnených námietok o ich vyhodnotení školský inšpektor písomne informuje riaditeľa kontrolovaného subjektu,

  • marenie výkonu školskej inšpekcie – považované za závažný nedostatok, pri ktorom hlavný školský inšpektor môže podať návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete; marenie výkonu školskej inšpekcie je:

   • neposkytnutie požadovanej súčinnosti školským inšpektorom,

   • nepredloženie školským inšpektorom v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie školskej inšpekcie, a neumožnenie ich preverenia,

   • neumožnenie školským inšpektorom vstup do budov, objektov, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ktoré súvisia s predmetom školskej inšpekcie,

   • neumožnenie školským inšpektorom vykonať školskú inšpekciu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon školskej inšpekcie iným spôsobom,

  • predĺženie lehoty na nezaraďovanie CPPP a CŠPP do siete škôl a školských zariadení z 31. decembra 2018 na 31. decembra 2019.

 • -> Novela č. 138/2019 Z. z.
  • účinnosť 1. september 2019,

  • nový dôvod, za ktorý zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia:

   • ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.

 • -> Novela č. 209/2019 Z. z.
  • účinnosť od 1. septembra 2019,

  • možnosť zriaďovateľa odvolať riaditeľa:

   • ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení,

  • priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu,

  • uvedený priestupok prerokováva okresný úrad v sídle kraja,

  • možnosť uloženia pokuty až do 331, 50 eura,

  • reflektovanie zvýšených požiadaviek spojených so zavádzaním tzv. „obedov zadarmo” - umožňuje sa zabezpečiť kapacity aj prostredníctvom zariadení školského stravovania zriadených inými zriaďovateľmi.

Zmeny zákona o financovaní v regionálnom školstve

 • -> Novela č. 182/2017 Z. z.
  • zohľadnenie rokov praxe pedagogického zamestnanca pri výpočte mzdového normatívu – účinnosť 1. januára 2019:

   • -> okrem druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka sa bude posudzovať aj dĺžka praxe pedagogických zamestnancov.
 • -> Novela č. 367/2018 Z. z.
  • predĺženie prechodného obdobia na účely poskytovania príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia (aj žiak, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi bez diagnostiky) z 31. decembra 2018 na 31. decembra 2019.

 • -> Novela č. 209/2019
  • účinnosť 1. januára 2021 – súvisí s povinným predprimárnym vzdelávaním,

  • príspevok na dopravu pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  • zákonný zástupca dieťaťa materskej školy zriadenej obcou alebo cirkevnej materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, má právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa z obce jeho trvalého pobytu do:

   • -> materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie a späť, ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu,
   • najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola,

   • najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

   • najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa patriace k národnostnej menšine, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,

   • materskej školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy,

   • najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a späť pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so slovenskou národnosťou, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským,

  • príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok po novom bude pozostávať z príspevku na výchovu a vzdelávanie na:

   • deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a

   • deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

  • zmena doteraz platnej výšky percenta životného minima na jedno nezaopatrené dieťa na príspevok na výchovu a vzdelávanie v prípade povinného predprimárneho vzdelávania zo súčasných 15% na 43,75%,

  • zaúčelovanie finančných prostriedkov v rámci príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu, a to len na:

   • osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

   • zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

   • zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

   • individuálne vzdelávanie detí,

   • vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí:

    • didaktickou technikou,

    • učebnými pomôckami,

    • pracovnými zošitmi a pracovnými listami,

    • kompenzačnými pomôckami,

   • úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity,

   • úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,

   • vybavenie exteriéru materskej školy:

    • záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,

    • učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

 • zavádza sa právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania,

 • etický kódex,

 • PZ a OZ má povinnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu určenom riaditeľom školy v súlade s potrebami školy alebo školského zariadenia,

 • definícia pracovnej činnosti podľa charakteru úloh vo väzbe na kategórie PZ a OZ,

 • plnenie kvalifikačných predpokladov – posudzuje zamestnávateľ,

 • kategória školský tréner namiesto tréner športovej školy a tréner športovej triedy,

 • školský špeciálny pedagóg – zaradenie medzi PZ,

 • nová kategória OZ – kariérový poradca,

 • podmienka najmenej päť rokov ako samostatný PZ - PZ s prvou atestáciou,

 • podmienka najmenej päť rokov ako PZ s prvou atestáciou - PZ s druhou atestáciou,

 • systém funkčného vzdelávania - základný modul a rozširujúce moduly:

  • základný modul funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa,

  • rozširujúce moduly funkčného vzdelávania najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa,

 • ruší sa povinnosť písania a obhajoby atestačnej práce a zavádza sa príprava a obhajoba atestačného portfólia – ako súbor dokladov preukazujúcich celoživotné vzdelávanie PZ a OZ,

 • zjednodušenie a sprehľadnenie rozhodovacieho procesu ministerstva v profesijnom rozvoji:

  • zrušenie akreditácií,

  • schvaľovanie programu vzdelávania alebo modulu vzdelávania, ak ide o kvalifikačné, špecializačné, funkčné a predatestačné vzdelávanie,

  • vydávanie oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,

 • zavádza sa absentujúci kontrolný mechanizmus na úseku profesijného rozvoja,

 • vymedzenie okruhu správnych deliktov pre poskytovateľov vzdelávania a atestačné organizácie vrátane sankcií,

 • vekový strop – 65 rokov:

  • -> pracovný pomer PZ a OZ sa skončí najneskôr uplynutím školského roku, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku,
  • -> možnosť uzatvoriť pracovný pomer aj opakovane,
 • výška príplatku za profesijný rozvoj podľa nového zákona:

  • -> 6 % za rozširujúce štúdium,
  • -> 12 % za štátnu jazykovú skúšku,
  • -> 3 % za špecializačné vzdelávanie ,
  • -> 3 % za inovačné vzdelávanie,
 • príplatok za profesijný rozvoj na sedem rokov, najviac v sume 12 %, z toho najviac v sume 9 % za inovačné vzdelávanie,

 • kreditový príplatok nahradený príplatkom za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026..

 • -> Novela č. 209/2019 Z. z.
  • účinnosť od 1. októbra 2019,

  • zmena pri preukazovaní bezúhonnosti – namiesto výpisov z registra trestov – odpisy registra trestov,

  • trestné činy, pri ktorých sa sleduje aj zahladenie:

   • -> obzvlášť závažný zločin,
   • -> trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
   • -> trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými,
   • -> trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
   • -> trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže,
   • -> trestné činy korupcie,
   • -> trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti,
  • preukazovanie bezúhonnosti každých 5 rokov počas trvania pracovného pomeru,

  • preukazovanie bezúhonnosti prostredníctvom Okresného úradu v sídle kraja,

  • v prípade nových PZ/OZ – bezúhonnosť preukazuje úspešný uchádzač.

Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

 • zvýšenie platových taríf o 9, 5 % - od 1. septembra 2019,

 • započítavanie praxe 1 – 8 rokov - 0,25 % a od 9 - 40 o 0, 5 %.

Zmeny zákona o Fonde na podporu vzdelávania

 • -> Novela č. 140/2019 Z. z.
  • zavedenie stabilizačných pôžičiek, ktorých cieľom je stabilizovať študentov, ktorí štúdiom študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike,

  • nedostatkové regulované povolania budú každoročne zverejnené v zozname nedostatkových povolaní,

  • zoznam nedostatkových povolaní vydáva ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a s ďalšími príslušnými rezortmi, do ktorých pôsobnosti nedostatkové povolania patria,

  • nesplatená istina stabilizačnej pôžičky sa znižuje pomerne za každý rok, počas ktorého dlžník vykonával nedostatkové regulované povolanie na území SR,

  • v akademickom roku 2018/2019 a v akademickom roku 2019/2020 sa stabilizačná pôžička poskytuje študentom ošetrovateľstva, ktorí získajú kvalifikačný predpoklad na výkon nedostatkového regulovaného povolania sestra.

Zmena zákona o správe majetku štátu

 • -> Novela č. 209/2019 Z. z.
  • účinnosť 1. septembra 2019,

  • v súčasnosti výnimka z povinnosti správcu majetku štátu vykonať elektronickú aukciu v zmysle § 8e zákona č. 278/1993 Z. z. je daná, ak ide o prevod nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice alebo vyššieho územného celku, ak je splnená podmienka, že obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia, alebo príspevková organizácia bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb,

  • obdobná výnimka sa doplnila aj pre prípad, ak nadobúdateľom je verejnoprávna inštitúcia, napríklad verejná vysoká škola.

Zmeny vo vykonávacích predpisoch

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

  • základný úväzok riaditeľa školy diferencovaný podľa počtu tried školy:

   • -> 29 a viac tried v základnej škole bude základný úväzok riaditeľa 0,
   • -> 23 a viac tried v strednej škole bude základný úväzok 0,
  • zníženie základného úväzku vychovávateľa školského klubu detí z 27 hodín na 25,

  • zníženie základného úväzku vychovávateľa v školskom internáte z 30 hodín na 28.

 • Vyhláška č. 245/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania – účinnosť 1. september 2019 a 1.október 2019

  • aktualizácia sústavy odborov vzdelávania o študijné odbory, ktorých experimentálne overovanie bolo ukončené k 31. augustu 2019,

  • študijný odbor 2982 L a všetky jeho zamerania nahradené širokoprofilovým študijným odborom 2952 L výroba potravín,

  • v rámci skupiny 25 Informačné a komunikačné technológie pridáva sa ako spolupracujúca organizácia Slovenská živnostenská komora.

Pripravované legislatívne zmeny

 • Novela nariadenia vlády o zvýšených tarifách - od 1. januára 2020 zvýšenie o ďalších 10%.

 • Vykonávacie predpisy k novému zákonu o PZ a OZ:

  • -> Vyhláška o profesijnom rozvoji.
  • -> Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch.
 • Nová vyhláška o kritériách pre plány výkonov.

Prehľad vecných zmien

 • Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2020/2021.

  • V súlade s ustanovením § 64 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja, podľa ktorého určuje pre každý samosprávny kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

Samosprávny kraj Násobok Najvyšší počet žiakov 
Bratislavský kraj  2,00  704  
Trnavský kraj  0,98  249  
Trenčiansky kraj  0,87  227  
Nitriansky kraj  0,79  239  
Žilinský kraj  1,00  350  
Banskobystrický kraj  0,84  246  
Prešovský kraj  0,74  327  
Košický kraj  0,78  325  
 • Ministerstvo školstva schválilo

  • dňa 04. 04. 2019 Dodatok č. 3, ktorým sa dopĺňa štátny vzdelávací program o rámcový učebný plán a vzdelávacie štandardy z francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka pre primárne vzdelávanie s účinnosťou od 01. 09. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom,

  • Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019. Dodatok č. 2 upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

 • Na web sídle ministerstva sú zverejnené:

  • SPRIEVODCA EFEKTÍVNOU IMPLEMENTÁCIOU DODATKU Č. 2 NA ÚROVNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL - Východiská a postup pri školskej integrácii

Vypracoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom na základe poverenia MŠVVaŠ SR – podporné usmernenie pri implementácii Dodatku č. 2 k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním v základnom vzdelávaní (2019).

 • OD INTEGRÁCIE K INKLÚZII - Informačná brožúra pre pedagógov základných škôl

Vydal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – súčasť výskumnej úlohy Tvorba konceptu inkluzívneho vzdelávania v podmienkach slovenského školstva

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: