dnes je 26.10.2020

Input:

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020

24.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.33 Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020” vo výške 48 000,- EUR.

 • Prioritné témy výzvy:

  • aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania,

  • doučovacie aktivity so zameraním na čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov,

  • aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, vrátane rómskeho holokaustu,

  • aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority.

 • Oprávnení žiadatelia

  • Zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

 • Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 7. septembra 2020.

 • Okresný úrad v sídle kraja preverí úplnosť žiadostí. Úplné žiadosti oprávnených žiadateľov, ktorých má vo svojej územnej pôsobnosti, predloží spolu so zoznamom a predkladanými projektami MŠVVaŠ SR do 16. septembra 2020.

 • Maximálna výška príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2020 na jeden rozvojový projekt je 2 500,- EUR.

 • Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky a