Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

8.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.31 Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektivitu poradenstva a pomôcť učiteľom, ktorí majú túto oblasť v rámci škôl a školských zariadení na starosti.

Podľa novelizovaného zákona je cieľom kariérového poradenstva najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

Po novom sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci psychologického a výchovného poradenstva. Výkon jednotlivých činností sa inštitucionálne prerozdeľuje medzi školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva. Týmto krokom sa sleduje zabezpečenie čo najkomplexnejších a najefektívnejších služieb.

V rámci škôl a školských zariadení sa činnosť kariérového poradenstva bude zameriavať na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. Ťažisko výkonu diagnostickej, ako aj koordinačnej činnosti bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Tieto centrá budú taktiež metodicky usmerňovať výkon kariérového poradenstvo v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.

Súčasťou kariérového poradenstva v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej pôsobnosti.

Na vyššie uvedené inštitucionálne rozdelenie kompetencií výkonu kariérového poradenstva nadväzuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý určuje jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zodpovedných za jeho výkon.

V školách a školských zariadeniach sa budú na realizácii kariérového poradenstva podieľať v rozsahu danom príslušnými štátnymi vzdelávacími programami jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (najmä učiteľ podľa § 20 ods. 1 a vychovávateľ podľa § 20 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Kariérový poradca na škole nesie hlavnú zodpovednosť za výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach. V prípade, že v škole táto pozícia nie je, zodpovednosť preberá výchovný poradca.

Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.

Nové úpravy prinášajú zvýšenie objemu práce pre kariérových poradcov, školských poradcov a výchovných poradcov venujúcich sa aj kariérovému poradenstvu. V tejto súvislosti u nich preto dôjde k zníženiu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

Na 79 existujúcich CPPPaP vznikne 79 pracovných miest odborných zamestnancov – kariérových poradcov, ktorí budú zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy v školách a v školských zariadeniach

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: