dnes je 29.10.2020

Input:

Materské školy - Registratúrny plán

21.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.22 Materské školy - Registratúrny plán

Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument


Príloha č. 1 k... (uviesť názov predpisu podľa podmienok školy)

REGISTRATÚRNY PLÁN

    
Registratúrna   Názov vecnej skupiny  Znak hodnoty  
značka        Lehota uloženia  
RZ   ZH - LU  
 V Všeobecná agenda  
VA  Analýzy a rozbory a vyhodnotenia školského roka     
VA1  Vlastné - ročné a dlhodobé  A-5  
VA2  Vlastné - krátkodobé  5  
VA3  Riadených organizácií  5  
VB  Projekty a programy školy  A-10  
VC  Koncepcia rozvoja školy  A-10  
VD  Delimitačné protokoly  A-10  
VE  Evidencie  5  
VF  Bežná korešpondencia  3  
VG  Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám     
VG1  Poskytnutie informácie  5  
VG2  Rozhodnutie  5  
VH  Komisie  5  
VI  Metodická a koordinačná činnosť  5  
VJ  Petície     A-10  
VK  Kontroly  10  
VL  Sťažnosti, podnety, oznámenia  10  
VM  Indexy a registre  A-10  
VN  Registratúrny denník, denník spisov  10  
VO  Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu, (odovzdávacie zoznamy)  A-10  
VP  Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)  1 (po vyradení spisov)  
VR  Výpožičné lístky  1  
VS  Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky  10  
VV  Štatistika     
VV1  Ročná a dlhodobá  A-5  
VV2  Krátkodobá  5  

A Agenda riadenia

AA  Zriaďovacia listina (zmeny a dodatky)  A(po zrušení)  
AB  Štatút  A-10  
AC  Vnútorné riadiace akty (príkazy, pracovný poriadok organizačný poriadok, bezpečnostný poriadok, registratúrny poriadok, smernice, pokyny)  A-5(po strate platnosti)  
AD  Rada školy  A-10  
AE  Porady a rokovania     
AE1  Operatívne porady riaditeľa  5  
AE2  Pedagogická rada  5  
AE3  Rodičovské združenia (porady, zápisnice, dokumentácia)  5  
AE4  Školských poradní  5  
AE5  Predmetová komisia  5  
AE6  Metodické združenie  5  
AF  Dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami  10  
AG  Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole  A-5  
AH  Kolektívna zmluva  A-5  
AI  Kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu riaditeľa     
AI1  Plán kontrolnej činnosti  5  
AI2  Hospitačný záznam  5  
AJ  Školská inšpekcia a štátny dozor (zápisnice, záznamy)  A-5  

C BOZP a OPP, Civilná ochrana

CA  Úrazy     
CA1  Ľahké     5  
CA2  Ťažké     A-5  
CA3  Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví  5  
CA4  Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov  5  
CA5  Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov  5  
CB  Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP  5  
CD  Protokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok, kniha inštruktáží o BOZP  5  
CE  Dokumentácia BOZP  5  
CO  Civilná ochrana  5  

E Publikačná činnosť

EA  Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole  5  
EB  Časopisy vydané školou alebo školským zariadením  A-5(1 výtlačok)  
EC  Kronika školy  A  

G Ekonomická agenda

GA  Rozpočet     
GA1  Vlastný  A-10  
GA2  Správy o čerpaní  5  
GA3  Zmeny, rozpočtové opatrenia, podklady  5  
GA4  Záverečný účet  A-10  
GB  Finančná kontrola  10  
GU  Účtovníctvo     
GU1  Výkazy  10  
GU2  Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady bankové doklady, pokladničné doklady) a evidencie, zostavy  10  
GU3  Mzdy     
GU31  Podklady pre zostavenie miezd  5  
GU32  Výplatné listiny  10  
GU33  Nemocenské poistenie  5  
GU4  Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne, výkazy  10  
GU5  Daňové výkazy  10  
GZ  Zmluvy     
GZ1  Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné  10  
GZ2  O prevode správy majetku štátu  A-10  
   

L Hospodárska agenda

LA  Verejné obstarávanie   
LA1  Nadlimitné  10  
LA2  Podlimitné  5  
LB  Budovy (vlastné)     
LB1  Stavebná a projektová dokumentácia  A (po zrušení školy alebo školského zariadenia)  
LB2  Opravy a údržba  5  
LB3  Investičná výstavba  20  
LB4  Register investícií  5  
LD  Delimitácie budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a mot. vozidiel     
LD1  Základná evidencia  A-10  
LD2  Pomocná evidencia  5  
LE  Prihlášky, odhlášky – elektrická energia, plyn, komunálny odpad, voda   5  
LF  Hospodársko-finančné veci     
LF1  Pohľadávky, fakturovanie  10  
LF2  Osobné motorové vozidlá - prevádzka  5  
LF3  Denník dispečera  5  
LF4  Administratívne dohody  5  
LF5  Telefón. stanice, fax, modem, TV, rozhlas, rádiostanice, noviny, časopisy  5  
LF6  Poštovné  5  
LF7  Kancelárska a iná technika  5  
LF8  Objednávky  5  
LF9  Doprava - jednotný vozový park  5  
LF10  Evidencia skladových zásob  5  
LF11  Sklad - príjem, výdaj  5  
LI  Inventarizácia     
LI1  Základná evidencia budov a pozemkov  A-10  
LI2  Základná evidencia inventárneho zariadenia  5  
LI3  Pomocná evidencia – miestne zoznamy inventárnych predmetov  5  
LI4  Majetku a skladových zásob  A-10  
LI5  Inventárne karty hmotného majetku  5  
LI6  Ponuka prebytočného majetku  5  
LI7  Znalecké posudky  5  
LI8  Vyradenie majetku  5  
LI9  Likvidácia majetku  5  
LK  Koncesné obstarávanie     
LK1  Vyhlásenie verejného výberového konania  5  
LK2  Priame zadanie  5  
LK3  Udelenie a odňatie koncesie  5  
LK4  Neudelenie koncesie  5  
LK5  Previerky  5  
LP  Poistenie     
LP1  Zmluvy  5  
LP2  Likvidácia škody  5  

M Domov Mládeže

MA  Denník výchovných skupín  10  
MB  Ročný program DM  A-5  
MC  Mesačné programy VVČ skupín  5  
MD  Vnútorný poriadok DM  10  
ME  Domová kniha  A-5  
MF  Harmonogram služieb pre vychovávateľov DM  5  

N Liečebno-výchovné sanatóriá

NB  Evidencia vydaných liekov  5  
NC  Výpis zo zdravotného záznamu (FCO)  5  
NE  Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVZP)  5  
NF  Kniha denného a nočného hlásenia  5  
NG  Týždenný plán práce vo výchovnej činnosti  5  
NI  Organizačný plán výletu  5  
NJ  Harmonogram služieb pre vychovávateľov  5  
NK  Zoznam detí (podľa skupín)  5  
NM  Priestupky detí  5  
NN  Diagnostický obal (vstupné pohovory, závery lekárskych a psychologických vyšetrení, dotazníky zo školy, záznamy pedagogických a odborných zamestnancov, rozhodnutia súdu, korešpondencia, kniha návštev, kniha vychádzok a pod.)  20 (od posledného poskytnutia odbornej starostlivosti)  

O Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

OA  Dokumentácia dieťaťa – pedagogické charakteristiky, správy z psychologických vyšetrení a iné  20 (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti)  
    
OB  Evidencia detí (zošity vedené odbornými zamestnancami)  A-5  
OC  Metodické materiály – interná tvorba  A-10  
OD  Podklady k plánu činností a vyhodnotenie činností  5  
OE  Kontrola odborných činností zamestnancov  5  
OF  Agenda – prevencia sociálno-patologických javov (aj CPPPaP pri CŠPP)  10  
OG  Projekty, koncepcie (aj ďalšou dokumentáciou)  A-10  
OH  Štátna štatistika – o činnosti CPPPaP, CŠPP  A-10  
OI  Agenda – osobnostný, výchovno-vzdelávací a sociálny vývin  5  
OK  Agenda – deti zdravotne postihnuté, so ŠVVP  5  
OL  Agenda – návrhy (OPŠD, špec. MŠ, špec. ZŠ, Diag. Centrum, LVS, ...)  5  
OM  Agenda – profesijné poradenstvo  5  
ON  Plán práce poradne  5  
OP  Pozvánky na hromadné akcie (exkurzie, výlety, kurzy, školenia, prípravky, semináre, prednášky, besedy,...)     
OP1  Organizované poradňou  A-5  
OP2  Organizované inou organizáciou  5  
OR  Depistážne dotazníky (stredné, základné, materské, špeciálne školy, obce, mestá,...)  5  
OS  Cvičenia, didaktické hry, tábory,...  5  
OT  Vyhodnocovacia správa činnosti za školský rok  A-5  
OV  Vyhodnotenia činností koordinátorov, výchovných poradcov  5  

P Personálna agenda

PA  Osobný spis zamestnanca – obsahuje platový dekrét,  70 (od narodenia)  
   menovací dekrét,...  
PB  Rozbory klasifikačnej štruktúry a stavu zamestnancov  A-10  
PD  Dovolenky  3  
PE  Dochádzka, evidencia pracovného času  3  
PF  Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede  5  
PG  Dokumentácia k výberovému konaniu  5  
PH  Mzdové listy  20  
PI  Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...)  5  
PJ  Dohody   70 (od narodenia)  
PK  Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy)  5  
PL  Hmotná núdza  10  

Q Diagnostické centrá, reedukačné centrá

QA  Základná kniha detí – katalógové číslovanie spisov detí   A – 5po zrušení zariadenia  
QB  Spis dieťaťa (rozhodnutia súdov, rozsudky, správy, záverečné hodnotenia dieťaťa, záznamové hárky)  20po ukončení pobytu  
QC  Sociálne záznamy detí (pozvánka do DC, žiadosti o prijatie, rozhodnutia o prijatí, vysvedčenia – katalógové listy žiaka, hodnotenie dieťaťa, karta o platbách za služby, osobný list, dotazník, písomný informovaný súhlas)  20po ukončení pobytu  
QD  Psychologické záznamy  20po ukončení pobytu  
QE  Výchova   
QE1  Výkazy služieb  3  
QE2  Knihy hlásení vychovávateľov  3  
QE3  Denník výchovy (podľa skupín)  5  
QF  Evidencia príchodov a odchodov, útekov, dovoleniek, prázdnin  5  
QG  Kniha trvalého prepustenia  60  
QH  Ošetrovné – výživné (rodičia)  10  
QI  Ochranná miestnosť, karanténna miestnosť  5  

R Materské školy

RA   Osobný spis dieťaťa  10  
RB  Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ  5  
RC  Rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa  5  
RD  Dochádzka dieťaťa  3  
RE  Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa  2  
RF  Potvrdenia o bezinfekčnosti dieťaťa  5  
RG  Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa)  5  

S Výchovno - vzdelávací proces

SA  Triedna kniha  10  
SB  Triedny výkaz  60 (od narodenia)  
SC  Katalógový list žiaka  60 (od narodenia)  
SD  Školský vzdelávací/výchovný program     
SD1  Učebné/výchovné plány  A-10  
SD2  Učebné/výchovné osnovy  A-10  
SD3  Vzdelávacie/výchovné štandardy  A-10  
SE  Protokol o maturitnej skúške  A-20  
SF  Protokol o záverečnej skúške  A-20  
SG  Protokol o absolutóriu  A-20  
SH  Protokol o komisionálnych skúškach  A-20  
SI  Protokol o štátnej jazykovej skúške  A-20  
SJ  Denný záznam školského zariadenia  10  
SK  Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  10  
SL  Plán práce školy  10  
SM  Rozvrh hodín  5  
SN  Školský poriadok  A-10  
SO  Galéria úspechov školy (olympiády, súťaže)  A-5  
SP  Súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie)  5  
SQ  Povinne voliteľné predmety  5  
SR  Účelové cvičenia, didaktické hry  5  
SS  Nepovinné predmety  5  
ST  Vysvedčenia     
ST1  Neprevzaté vysvedčenia  5  
ST2  Nostrifikácia  5  
ST3  Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení  5  
SU  Poukazy     
SU1  Vzdelávacie  5  
SU2  Kultúrne  5  
SV  Denník evidencie odborného výcviku  10  
SW  Rekvalifikačné kurzy  5  

T Školské stravovanie

TA  Dokumentácia k stravným lístkom (normovací hárok, výkaz stravovaných osôb)  5  
TB  Mesačný výkaz v spotrebe potravín  5  
TC  Žiadanky na tovar  5  
TD  Výdajky  5  
TE  Jedálny lístok  5  
TF  Evidencie  5  
    
Y Informatika 
YP  Programové vybavenie – inštalácia, licencie, údržba   5  
YS  Školenia a semináre  5  
YT  Technické vybavenie školy – doklady, zmluvy, reklamácie  5   

Z Žiacke veci

ZA  Dokumentácia žiaka